Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities:

  • DML Zorgbureau: Kantoor voor ambulante begeleiding jeugdhulp en zorgondersteuning, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, zijnde leverancier van diensten aan Opdrachtgever. (KvK nr.: 34668969)
  • Opdrachtgever: Een persoon, die zichzelf en/of een ander persoon (kind, pleegkind of in andere vorm een kind waar hij of zij zorg voor draagt) aanmeldt voor deelname aan een cursus, coaching of individuele begeleiding of welke mogelijke andere wijze opdracht geeft aan DML Zorgbureau voor het leveren van een dienst.
  • Leerling: Kind, dat deelneemt aan een coaching- of begeleidingstraject.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DML Zorgbureau diensten van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 DML Zorgbureau is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijden te wijzigen. Een wijziging zal minimaal 30 dagen voordat deze in werking treedt, schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de klant.

Aanmelding en inschrijving

2.1 Na aanmelding ontvangt Opdrachtgever vrijblijvend een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, het startformulier, de privacy verklaring en de algemene voorwaarden.

2.2 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en DML Zorgbureau met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van het startformulier of het aanvragen en toekenning van uren bij de gemeente. Hierbij geeft de Opdrachtgever aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van DML Zorgbureau.

2.3 Bij inschrijving verklaart de Opdrachtgever tevens zich ermee akkoord, dat de begeleiding wekelijks plaatsvinden op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Annuleren is alleen mogelijk met inachtneming van artikel 4.

Verhindering bij ziekte en/of onvoorziene omstandigheden

3.1 De afgesproken tijden zijn bindend. Indien u verhinderd bent dient 24 uur van tevoren de les afgezegd te worden en wordt er, indien mogelijk, een nieuwe afspraak ingepland. Bij latere afmelding worden de uren alsnog in rekening gebracht.

3.2 Wanneer de Opdrachtgever verhinderd is als gevolg van ziekte en/ of onvoorziene omstandigheden dan zal Opdrachtgever dit per ommegaande melden aan de DML Zorgbureau. DML Zorgbureau en Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken begeleiding zo spoedig mogelijk in te halen.

3.3 Wanneer DML Zorgbureau  verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal DML Zorgbureau dit per ommegaande melden aan de Opdrachtgever. Er wordt dan gezamenlijk gekeken naar een overeen te komen moment om, indien mogelijk, de begeleiding in te halen.

Annulering en stopzetting

4.1 Annulering van het begeleidingstraject dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

4.2 Er geldt dan een opzegtermijn van een maand als er voor de eerste van de maand wordt opgezegd. De reeds aan DML Zorgbureau verschuldigde vergoedingen blijven dan verschuldigd. (bijvoorbeeld: op de 6e van de maand opzeggen betekent dat de opzegging pas vanaf de 1e van de volgende maand ingaat, wat inhoudt dat de rest van de huidige maand en de gehele daarop volgende maand nog moeten worden uitbetaald).

4.3 Bij opzegging door DML Zorgbureau vindt restitutie plaats van reeds betaalde, maar nog niet geleverde diensten

Betaling

5.1 De klant heeft de keuze uit 3 betaalvormen: via ZIN/PGB of overboeken.

5.2 Aan het einde van iedere maand ontvangt de klant een factuur waarop het aantal afgesproken uren met het bijbehorende tarief staan vermeld. De klant wordt verzocht deze factuur binnen 30 dagen na dagtekening te betalen. Bij ZIN handelt DML Zorgbureau de betaling direct af bij de gemeente.

5.3 Bij geen of te late betaling heeft DML Zorgbureau het recht haar verplichtingen op te schorten of te annuleren.

5.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien dan na 14 dagen nog niet betaald is, wordt een tweede herinnering gestuurd per post. De begeleiding wordt dan stopgezet, totdat de betaling is voldaan. In verband met extra administratiekosten, wordt het factuurbedrag bij de tweede herinnering met 10% verhoogd.

5.5 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de DML Zorgbureau vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten ten laste van de Opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

5.6 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan DML Zorgbureau kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Opdrachtgever de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Tarieven en BTW

6.1 De door DML Zorgbureau opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, inclusief voorbereidingstijd en reiskosten van Max 20 kilometer vanaf Parklaan 96, te Waddinxveen.

6.2 DML Zorgbureau is gerechtigd de tarieven te wijzigingen en zal haar Opdrachtgevers minimaal een maand van tevoren hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Er kunnen reiskosten in rekening worden gebracht als de begeleiding extern plaats vindt. Er wordt altijd vooraf met de klant overlegd over de in rekening te brengen reiskosten.

Beperking aansprakelijkheid

7.1 Met deze overeenkomst gaat DML Zorgbureau een inspanningsverplichting aan, geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat DML Zorgbureau zich verplicht tot alle redelijkerwijs mogelijk inzet om het in het handelingsplan opgestelde gewenste resultaat te behalen, maar dat dit gewenste resultaat niet gegarandeerd kan worden. De Opdrachtgever erkent voorts dat er geen sprake is van een resultaatverplichting van DML Zorgbureau om de gestelde doelen bij de begeleiding te bereiken.

7.2 De Opdrachtgever erkent dat DML Zorgbureau niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de leerlingbegeleiding door DML Zorgbureau tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DML Zorgbureau.

7.3 DML Zorgbureau is niet aansprakelijk voor vermissing van en schade aan eigendommen tijdens het volgen van begeleiding.

Overige bepalingen

8.1  De ouders/ verzorgers (Opdrachtgevers) van de leerling geven, met instemming van deze algemene voorwaarden, toestemming om DML Zorgbureau informatie te laten uitwisselen met de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt. Voor zover dit naar beoordeling nodig is voor begeleiding van de leerling.

8.2 Opdrachtgever belooft hierbij alle mogelijke inzet te leveren om de leerling te helpen optimaal gebruik te kunnen maken van de begeleiding d.m.v. de leerling helpen op tijd aanwezig te zijn, aanwezig te zijn bij oudergesprekken, de leerling steunen met de oefeningen/ opdrachten die hij moet doen en oefenen.

8.4 DML Zorgbureau zal vertrouwelijk omgaan met door opdrachtgever verstrekte gegevens. Gegevens worden gebruikt om tot een goede samenwerking te komen, maar worden nooit zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 3 december 2020

06 43 58 23 73