Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 1. clien̈t: natuurlijke persoon die zorg vraagt dan wel aan wie de zorgaanbieder zorg verleent of heeft verleend;
 2. klacht: uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een cliënt, door de zorgaanbieder of door een persoon die voor de zorgaanbieder werkzaam is, die schriftelijk of per e- mail is ingediend bij de klachtenfunctionaris, al dan niet in combinatie met een verzoek tot schadevergoeding;
 3. klager: degene die een klacht indient;
 4. aangeklaagde: degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft;
 5. zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Jeugdwet of de WMO.

Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?

Een cliënt kan zijn ontevredenheid bespreken met:

 1. de medewerker over wie hij niet tevreden is;
 2. diens leidinggevende.

Artikel 3 De medewerker en diens leidinggevende

 1. Een medewerker stelt degene die ontevreden over hem is in de gelegenheid om diens ontevredenheid met hem te bespreken. De medewerker betrekt anderen bij het gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de cliënt daartegen geen bezwaar maakt.
 2. Medewerkers maken ontevreden cliënten zo nodig attent op de klachtenregeling en de tuchtregeling.
 3. Medewerkers bespreken onvrede van cliënten in het team waarvan zij deel uitmaken met als doel de onvrede weg te nemen en / of te voorkomen dat opnieuw onvrede ontstaat.
 4. Indien een cliënt een leidinggevende vertelt dat hij ontevreden is over een medewerker, stelt de leidinggevende de cliënt in de gelegenheid om de onvrede met hem te bespreken. De betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig tenzij de leidinggevende of de cliënt dit niet wenselijk vindt.

Artikel 4 Het indienen van een klacht

 1. Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij administratie@dmlzorg.nl.
 2. Een klacht kan worden ingediend door:
  a. de cliënt;
  b. diens vertegenwoordiger;
  c. diens gemachtigde.

Artikel 5 Werkwijze bij ontvangen van een klacht

 1. De leidinggevende neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met de klager en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te bespreken hoe de klacht behandeld zal worden. Op basis van deze gesprekken bepaalt de leidinggevende de te volgen procedure en stelt de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft hiervan in kennis.
 2. Bij de behandeling van een klacht neemt de leidinggevende het volgende in acht:
  Een klacht wordt niet beoordeeld dan nadat degene op wie de klacht betrekking heeft gelegenheid heeft gekregen om op de klacht te reageren;

Artikel 6 Stopzetting behandeling van de klacht

Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht intrekken door schriftelijk of per e-mail aan de klachtenfunctionaris te kennen te geven dat hij geen verdere behandeling van de klacht wenst.

Artikel 7 Geheimhouding

Eenieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8 Overige klacht- en meldmogelijkheden

 1. Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil.
 2. De klager kan een geschil voorleggen aan het SKJ tuchtrecht tuchtrecht@skjeugd.nl.
 3. Voor bemiddeling kan er ook contact worden opgenomen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris Gwynnet Blikslager. Zij is te bereiken op mailadres: gwynnet.blikslager@live.nl

Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet.

Artikel 9 Kosten

Voor de behandeling van klachten brengt de zorgaanbieder geen kosten in rekening aan de klager of degene op wie de klacht betrekking heeft.

Artikel 10 Openbaarmaking klachtenregeling

DML Zorgbureau brengt deze regeling onder de aandacht van cliënten en hun vertegenwoordigers door hen bij het aangaan van de overeenkomst te attenderen op deze regeling, door hun desgevraagd een exemplaar van de regeling te verstrekken en door de regeling op de website te plaatsen.

Artikel 11 Evaluatie

DML Zorgbureau evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als DML Zorgbureau dit wenselijk vindt.

Artikel 12 Vaststelling en wijziging regeling

Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door DML Zorgbureau.

Artikel 13 Datum van inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 01-01-2021.

06 43 58 23 73