Protocol DML Zorgbureau

De verwijsroute 

Jeugdhulp is onder andere toegankelijk na verwijzing door een huisarts, jeugdarts en medisch specialist. Ook kan DML Zorgbureau direct benaderd worden door jeugdige en / of ouders met een hulpvraag. Zij dienen dan in contact te treden met de gemeente om tot een aanvraag voor jeugdhulp over te gaan. In de praktijk is het aan DML Zorgbureau om, samen met de jeugdige en / of ouders, om te beoordelen welke specifieke voorziening nodig is, in welke omvang en hoe lang. 

Een duidelijk beoordelingskader, en waar nodig tijdige afstemming tussen DML Zorgbureau en gemeente vooraf, draagt bij aan de juiste zorginzet voor jeugdige en hun ouders.1 Eventuele discussies achteraf kunnen voorkomen worden omdat er vooraf door middel van dit protocol een kader is geschept waarbij de professionaliteit van DML Zorgbureau voorop staat.

Doel 

Het doel van dit protocol is de waarborging van een deskundige en juiste bepaling van de in te zetten individuele voorziening door DML Zorgbureau. 

A. Algemene uitgangspunten 

1. Het protocol leent zich voor doorontwikkeling en is dus geen statisch document. 

2. We tornen niet aan de autonomie van de medisch verwijzer / arts.  

3. Bij de uitvoering van het protocol zijn gemeente en DML Zorgbureau gehouden aan privacyregels. Het uitgangspunt is dat DML Zorgbureau geen gegevens over de jeugdige of de ouders verstrekt zonder toestemming van betrokken jeugdige of ouders (artikel 7.3.11, lid 1 Jw, artikel 7:457 BW).

B. Intake: de te doorlopen stappen

Voor het indienen van een verzoek om toewijzing voert DML Zorgbureau een intake uit. DML Zorgbureau doorloopt tijdens de intake de volgende stappen:  

a. stel de hulpvraag van de jeugdige en/of de ouder vast; 

b. stel vast of sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en, zo ja, welke problemen en stoornissen dat zijn; 

Tijdens de intake wordt bepaald voor welke ondersteuning de jeugdige of zijn ouders in aanmerking komen gezien de aard en ernst van de problematiek en de mogelijkheden vanuit DML Zorgbureau om passende ondersteuning te bieden. Het betreft hier een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek. Belangrijk is wel om te bepalen of de jeugdige en / of de ouders gezien hun problematiek wel voor ondersteuning in aanmerking komen en of er geen contra-indicaties zijn. De inschatting van de aard en ernst van de problematiek kan indien mogelijk geheel of gedeeltelijk op basis van dossieronderzoek plaatsvinden. 

c. bepaal welke hulp, naar aard en omvang, nodig is; 

Dit betreft ook een eerste inschatting of DML Zorgbureau wel de juiste expertise en kwaliteit in huis heeft om passende ondersteuning te bieden. Het kan echter ook zijn dat de aard en ernst van de problematiek ‘te zwaar’ of ‘te licht’ is voor DML Zorgbureau.

Inherent aan deze stap is ook dat jeugdhulpaanbieder toetst op betrokkenheid van andere jeugdhulpaanbieders bij de jeugdige of ouders. Uitgangspunt is dat zorginzet zoveel als mogelijk plaatsvindt door één jeugdhulpaanbieder. Als DML Zorgbureau in de intakefase constateert dat er al een andere jeugdhulpaanbieder betrokken is bij de jeugdige en/of de ouders, dan stemt DML Zorgbureau (met toestemming van de jeugdige en / of ouders) eerst af met de al betrokken jeugdhulpaanbieder voordat een verzoek om toewijzing wordt gedaan bij de gemeente. DML Zorgbureau toetst op dat moment welke zorg de andere jeugdhulpaanbieder inzet en hoe zich dit verhoudt tot een mogelijk aanvullend aanbod. 

De betrokken partijen maken onderling, in samenspraak met de jeugdige en/of de ouders, eventueel afspraken over de ondersteuning die wordt geboden. Waar nodig en mogelijk worden plannen op elkaar afgestemd. Als ouders dan een verzoek om toewijzing indienen bij de gemeente, constateert de gemeente dat er al een jeugdhulpaanbieder actief is. De gemeente kan op dat moment contact opnemen met DML Zorgbureau. Het is dan aan DML Zorgbureau om te motiveren waarom de aanvullende zorginzet noodzakelijk is. Bij het contact tussen de gemeente en DML Zorgbureau kan blijken dat DML Zorgbureau niet wist dat er reeds een andere jeugdhulpaanbieder actief is.

Ook kan het zijn dat DML Zorgbureau tot de conclusie komt dat hij de gewenste zorg niet kan leveren, maar dat de gewenste jeugdhulp wel door een andere jeugdhulpaanbieder kan worden geleverd. De verwijzing dient zo nodig te worden aangepast en de jeugdige en/of ouders nemen contact op met de andere jeugdhulpaanbieder. 

d. onderzoek of en in hoeverre er mogelijkheden zijn om, geheel dan wel gedeeltelijk:  

1. op eigen kracht, met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke voorzieningen een oplossing voor de hulpvraag te vinden;  

2. met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te komen tot een oplossing voor de hulpvraag; 

3. met gebruikmaking van een algemene voorziening te komen tot een oplossing voor de hulpvraag; 

4. om door middel van een voorliggende voorziening te komen tot een oplossing voor de hulpvraag. 

Nadat bij stap c. DML Zorgbureau heeft bepaald welke hulp nodig is, onderzoekt DML Zorgbureau bij stap d. of er alternatieven zijn voor een mogelijk zorgaanbod dat voorgaat op een mogelijke zorginzet door DML Zorgbureau.

Indien DML Zorgbureau na het doorlopen van stap d. constateert dat er (gedeeltelijk) geen jeugdhulp ingezet hoeft te worden vanwege mogelijkheden genoemd onder d., dan zullen ouders geen verzoek tot toewijzing bij de gemeente kunnen doen voor jeugdhulp bij DML Zorgbureau.

Indien er verschil van inzicht is met de cliënt, verwijst DML Zorgbureau de jeugdige en/of ouders door naar de gemeente.

C. Verificatie van verwijzing

De verwijzing (of een afschrift daarvan) bewaart de jeugdhulpaanbieder in het persoonsdossier van de jeugdige en / of de ouders.

D. Ondersteunings- of Behandelplan

DML Zorgbureau zal per verzoek voor jeugdhulp kunnen laten zien dat bovenstaande stappen (a t/m d) zijn doorlopen, hoe deze zijn doorlopen en wat de uitkomsten hiervan zijn. De schriftelijke weergave verwerkt DML Zorgbureau in het ondersteunings- of behandelplan en is vormvrij.

Minimaal 1 keer per jaar zal DML Zorgbureau de gestelde doelen evalueren in een gesprek met de jeugdige en / of ouders. Het behandelplan zal hierop worden bijgesteld en kan indien nodig, getoond worden aan de gemeente.

E. Termijnen verwijzing en toewijzing 

Duur toewijzing (JW301):

De gemeente bepaald voor welke periode en omvang een toewijzing wordt afgegeven.

Verlenging toewijzing:

Na afloop van de toegewezen zorgperiode, kunnen ouders in samenspraak met DML Zorgbureau, op basis van de afgegeven toewijzing (JW301), bij de gemeente verzoeken om verlenging.

Bij een verzoek tot verlenging verstrekt DML Zorgbureau een (kort) voortgangsverslag met een beschrijving van het inhoudelijke verloop en resultaten van de zorginzet. Het verslag is vormvrij. Het verslag wordt toegevoegd aan het dossier van de jeugdige of de ouders en kan indien nodig, getoond worden aan de gemeente.

Dit besluit treedt in werking: per 1/1/2021.

Dit besluit wordt aangehaald als: Protocol DML Zorgbureau

Waddinxveen, 8 december 2020

D.M. van Leeuwen-Langbroek

Eigenaar

06 43 58 23 73